VAT

(redirected from wat)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

VAT

VAT

1. GOST 7.67 Latin three-letter geocode for the Vatican. The code is used for transactions to and from Vatican bank accounts and for international shipping to the Vatican. As with all GOST 7.67 codes, it is used primarily in Cyrillic alphabets.

2. See: Value-added tax.

VAT

VAT

see VALUE-ADDED TAX.

VAT

see VALUE-ADDED TAX.
References in periodicals archive ?
Dissiplinering in die gevangenis is nie net die gevolg van die monitering van gevangenes nie, maar ook 'n intensiewe vorm van observering wat hierargies van aard is en wat elke faset van die gevangene se bestaan oorheers (Welch 8).
Die konsep "panoptisisme" is ontleen aan Bentham wat in 1840 die planne ontwerp het vir die ideale gevangenis.
Uit Eloise se perspektief ontvou die besonderhede van hierdie ses-en-twintig jaar op 'n wyse wat die intrige en kompleksiteite van hierdie situasie, naamlik woede, angs, twyfel en verwyte, aangrypend uitbeeld.
Die oortuigingskrag van die Eloise-karakter le in die stryd wat uitgespeel word tussen hoof en hart.
Some of these legends, stories of miracles, and esoteric teachings are parts of the original teaching of the late abbot of Wat Paknam Bhasicharoen (Phra Monkhol-thep-muni), passed along by Phra Dhammajayo.
Ons is op soek na Afrikaanse boeke, artikels, klasnotas, foto's, korrespondensie--basies enigiets wat met mediese Afrikaans verband hou.
In baie W gemeenskappe word die kry van kinders nie as 'n gesamentlike besluit deur twee volwassenes beskou nie, maar as bewys dat 'n vrou sosiaal aanvaarbaar is, terwyl vrouens wat kies, of nie daartoe in staat is om kinders te he nie, deur die gemeenskap jammer gekry word, of selfs uitgewerp word.
Indien Agaat egter 'n ander taal sou praat, 'n taal wat Milla nie begryp nie, indien Agaat haarself sou kon uitdruk in 'n privaattaal, is kommunikasie eweneens onmoontlik.
Many of these Hmong families came to reside at Wat Thamkrabok in 1997 under the patronage of Abbott Chamroon Parnchand.
Verskeie resensente (kyk: Jan van Tonder in Die Transvaler, 10 April 1986, Rika Cloete in Die Republikein, 12 Mei 1986, Hough in Beeld, 12 April 1986 en Sichel in The Star, 14 April 1986) wat positief oordeel oor hierdie drama, verwys in hierdie verband na aspekte wat begrip by die gehoor in die weg staan (byvoorbeeld strukturele aspekte soos die tweede bedryf wat in tyd voor die eerste kom, intertekstuele verwysings en die Latynse aanhalings).
Die bewussynstroom is daardie konstante, maar voortdurend veranderende vloei van idees, waarnemings, gevoelens en emosies wat elkeen van ons ervaar.
color) Members of the Wat Thai Temple in North Hollywood pray for victims of the tsunamis at a memorial service Thursday night.