VAT

(redirected from wat)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

VAT

VAT

1. GOST 7.67 Latin three-letter geocode for the Vatican. The code is used for transactions to and from Vatican bank accounts and for international shipping to the Vatican. As with all GOST 7.67 codes, it is used primarily in Cyrillic alphabets.

2. See: Value-added tax.

VAT

VAT

see VALUE-ADDED TAX.

VAT

see VALUE-ADDED TAX.
References in periodicals archive ?
Met wysheid wat jy verwerf het, met soveel belewenis, moet jy nou sekerlik verstaan wat Ithakas beteken.
Die roman praat oor die relatiwiteit en die omkeerbaarheid van rolle: Eloise, wat die ervaring van verwerping intiern ken, vertolk--wel ter beskerming van haar gevoelens en privaatheid--ook die rol van verwerper.
Die roman baat by die meerstemmigheid, geskep deur verskillende fokalisasies wat ingebed word binne die ouktoriele vertelling.
Their new community was then called Soonphuttha-cak-pathibattham, based on a certain technical term in the esoteric meditation of Vijja Dhammakaya, although its name was later changed to Wat Vorani-Dhammakaya-ram, in honor of the land donor.
In sommige kulture word daar geglo dat vrouens met te veel dinge wat aan hulle vasgeheg is, gebore word en dat dit afgesny moet word om die 'perfekte' vrou te word, soos in die geval met die skending van vroulike geslagsdele.
With much political and social unrest surrounding the future of the Hmong at Wat Thamkrabok, in 2003, an agreement was reached between Thailand and the United States to relocate these Hmong refugees to the United States (Grigoleit).
Dit is 'n besondere tipe literatuur wat 'n dinamiese betrokkenheid by die leser veronderstel.
4) Hy verwys verder ook ha die ontstaansproses en werkswyse wat hy volg in die digbundels (die ongedanste dans) en die prosawerk Mouroir, waaraan hy werk terwyl hy Boek skryf:
Describing the influences on his spiritual development, Wat characterizes his heritage appropriately as "a hotchpotch": Though ethnically Jewish, Wat's relatives included Hasidim and atheists, as well as Catholic priests.
True, Buddhist texts assume a pure monk is popular, but then that says nothing about the wat.
Die openingsverhaal, "Alibi", speel 'n sentrale rol ten opsigte van temas en motiewe wat verder in die bundel ontgin word.
In dieselfde tydperk wat Goedegebuure ondersoek, 1960-2010, het religie ook in die Afrikaanse letterkunde 'n belangrike rol gespeel sonder dat dit na behore ondersoek is.