Beehive

(redirected from skep)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to skep: Skype

Beehive

In the United Kingdom, a slang term for 5 pounds. The term derives from Cockney rhyming slang: beehive rhymes with five.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
In 'Ek is' (2001:8) skryf hy: 'ek is my artritis / brein / poliomielitis ...' Dit is dan hierdie kreupel kunstenaar wat ook in die onderhawige gedig 'n bepaalde wereldsiening op 'Achilles se skild' uitbeeld: 'aan die begin skep hy die kosbare ryk gevulde aarde'.
Gebeure soos die val van die Berlynse muur (1989), die bombardering van die Twin Towers (2001) en die daaropvolgende invalle in Irak dui daarop dat ons nie in die nabye toekoms wereldvrede sal ervaar nie, wat natuurlik 'n teelaarde vir nuwe konseptuele en sosiaal-betrokke kunsvorme skep. In hierdie verband hoef 'n mens maar net na die konseptuele installasies van kunstenaars soos Barbara Krueger, Jenny Holzer, Jeff Wall, Sherrie Levine, Louise Lawler, Judy Chicago, Joseph Beuys, Joseph Kosuth, Daniel Buren, Marcel Brood thaers en Hans Haacke te kyk om begrip daarvoor te he dat die basis vir estetiese beskouings na die Tweede Wereldoorlog sodanig verander het dat opnuut na filosofiese beskouings oor kuns sedert die twintigste eeu gekyk moet word.
Sy wil 'n kultuur skep waar mense openlik oor probleme kan praat, maar dit bly 'n stryd.
Op hulle beurt bied Christiaan van der Westhuizen en Rita Swanepoel 'n konteks en reflektiewe beskouing van die stappe in die proses van die skep van 'n digitale animasieboek.
Mewn rhaglen llawn cerddoriaeth heno, fe fydd y band hip hop o Gaerdydd, Skep, dan arweinyddiaeth Dai Lloyd yn perfformio can oddi ar eu halbwm newydd, tra bydd The Gentle Good, sef Gareth Bonello, yn canu dwy gan werin oddi ar yr EP newydd sydd ar fin cael ei ryddhau ar label Gwymon.
"Ons het besef ons deel dieselfde passie en dieselfde beginsels en dat ons ons eie geleenthede hier in Namibie sal moet skep.
Dit word algemeen aanvaar dat identifisering met 'n karakter tot leserbetrokkenheid en gepaardgaande leesgenot bydra Dit wil voorkom dat suksesvolle skrywers natuurlikerwys daarin slaag om 'n verhouding met die implisiete leser in die teks te skep. Daar is egter 'n behoefte aan 'n samehangende teorie oor leseridentifisering met karakters, wat in die onderrig van kreatiewe skryf gebruik kan word.
Wonderboom is 'n gewaagde werk wat deur die hoofkarakter se liriese waarneming en ervaring 'n verhaalwereld skep. Botha se roman lewer kommentaar op kuns en kunstenaarskap, maatskaplike, ekonomiese en omgewingskwessies, en tussenin is daar natuurlik ook nog Magriet se verhaal en reistog.
Deurdat Walters sy boek aan Juvenalis opdra, plaas hy sy werk nie net binne 'n bepaalde tradisie nie, maar skep daardeur ook 'n sekere verwagting by die leser, naamlik dat dit ook as kommentaar op die hele politieke en moreel-sedelike toestand binne 'n land gelees sal kan word.
Now the label is back, and so, too, are Skep, the musical project of the label's owner, Dai Lloyd; and their fourth release, Sgep, was released earlier this week.
Dit ten spyt, skep die bundel, net soos indertyd beweer is van Lombard se debuut, die indruk dat ons hier met 'n gebrek aan samehangende ordening te make het.