Beehive

(redirected from skep)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to skep: Skype

Beehive

In the United Kingdom, a slang term for 5 pounds. The term derives from Cockney rhyming slang: beehive rhymes with five.
References in periodicals archive ?
Hoewel Homeros nie soos Cloete die woord skep gebruik as dit by die maak van kuns kom nie, spreek 'n duidelike kimsbeskouing uit sy vertelling.
Gebeure soos die val van die Berlynse muur (1989), die bombardering van die Twin Towers (2001) en die daaropvolgende invalle in Irak dui daarop dat ons nie in die nabye toekoms wereldvrede sal ervaar nie, wat natuurlik 'n teelaarde vir nuwe konseptuele en sosiaal-betrokke kunsvorme skep.
Avalon sal dan n weeklange opvoerings doen oor vroue en kindermishandeling om bewusheid daaroor te skep by FNCC.
Die verworwe insigte word met beginsels uit die literere teorie en skryfteoretiese beginsels gekombineer en op die keuse, skep en voorstelling van karakters van toepassing gemaak.
Deurdat Walters sy boek aan Juvenalis opdra, plaas hy sy werk nie net binne 'n bepaalde tradisie nie, maar skep daardeur ook 'n sekere verwagting by die leser, naamlik dat dit ook as kommentaar op die hele politieke en moreel-sedelike toestand binne 'n land gelees sal kan word.
Now the label is back, and so, too, are Skep, the musical project of the label's owner, Dai Lloyd; and their fourth release, Sgep, was released earlier this week.
Dit ten spyt, skep die bundel, net soos indertyd beweer is van Lombard se debuut, die indruk dat ons hier met 'n gebrek aan samehangende ordening te make het.
Daarom moet politieke partye die leiding neem en die speelgrond vir vroue gelyk maak deur ruimte te skep vir vroue se gelyke deelname in politiek en deur mans op te voed om huishoudelike veratwoordelikhede en die opvoeding van kinders gelyk met vroue te deel.
Die wisseling van tyd en ruimte dra by tot die skep van spanning en die tipiese truuk van die spanningsroman: die uitstel van die slot.
After its creation by musician Dai Lloyd in 2001, the Cardiff label started small, releasing limited-run EPs by Skep and other bands.
Aangesien die rubrieke in Splinters 'n periode van ongeveer twintig jaar dek, skep sommiges 'n effens gedateerde indruk.