Die

(redirected from dies)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Idioms, Encyclopedia.
Related to dies: Dies Irae, DEIS, Dies iræ

Die

A metal stamp that forms the design of a coin. It does not refer to the coin color, but instead to the imprints, such as the portrait, value, or other engraving on the coin. See also: Numismatics.
References in periodicals archive ?
The key to underwater pelletizing is to transport enough hot plastic through the die holes to keep the holes at the melt temperature of the resin, while the melt and die are in contact with water that's a few hundred degrees cooler.
Development of Steels for Die Casting Dies (T05-043)
In summary, face-relieved dies help fill thin edges, eliminate tearing and avoid local velocity minimums in thin regions adjacent to thick regions.
'n Sensitiewe leser sal nie ywerig wees om hierdie boek te lees na aanleiding van die teks op die agterblad nie; 'n krimmieleser sal weer nie kan wag om die boek oop te slaan nie.
Hugo het as digter aan die begin van die tagtigerjare aan die woord gekom.
In M 29 deurbreek hierdie Middeleeuse towenaarassistent opnuut die grense van tyd en plek, en beland in Smartie Town in die buitewyke van Windhoek tydens die destydse onrus.
Each individual death means the loss of a singular version of DNA, to be sure, but for a species to survive, the individual members of the species must die. Science claims to control what it can understand, yet death is one aspect of life we can understand all too well without any experiments and the one over which we will never gain an iota of control.
The play with language and with associations, the foregrounding, in the short story, "Die verlossing van die beeld" (Breytenbach, 1983) with its metafictional title and apparently divergent motifs (rain/water, watch, onion, the death and burial of a grandfather) acts, as it were, as an invitation to the reader to become a co-player.
Fase vier van die 50/50 Veldtog het ten doel om Namibiese vroue te mobiliseer om as kiesers vir die verkiesing vir Plaaslike Owerhede te registreer en om hulselfs as kandidate vir die verkiesing beskikbaar te stel.
For example, there is the fact that women currently live longer, tending to die more slowly from longer-term conditions than do men, and the fact that women tend to feel freer to seek any sort of medical care, to acknowledge pain and suffering, and to classify it as unendurable.
Ook Harlow (aangehaal in Van Vuuren, "Labyrinth" 48) meen dat die skrywer wat hom in die gevangenis bevind, om twee redes skryf, naamlik om dit wat beleef word, te onthou, asook om 'n "self of self and purpose" te behou.
Die deurlopende tema van die bundel is God, die Onsienlike Son, en sy invloed in die lewens van heiliges.