Die

(redirected from dies)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Idioms, Encyclopedia.
Related to dies: Dies Irae, DEIS, Dies iræ

Die

A metal stamp that forms the design of a coin. It does not refer to the coin color, but instead to the imprints, such as the portrait, value, or other engraving on the coin. See also: Numismatics.
References in periodicals archive ?
The key to underwater pelletizing is to transport enough hot plastic through the die holes to keep the holes at the melt temperature of the resin, while the melt and die are in contact with water that's a few hundred degrees cooler.
Development of Steels for Die Casting Dies (T05-043)
A white sidewall compound was extruded using a 120 mm pin barrel extruder through special dies made according to these designs and also an unrelieved die (not shown).
Dit is egter presies wat Donker spoor doen: dit laat jou ontspan omdat jy totaal in die fiktiewe wereld van die boek opgeneem word en jy van jou eie werklikheid vergeet.
Die digwerk is baie formeel en herinner aan die atmosfeer van 'n Oosters-Ortodokse kerkdiens.
He was allowed to die at last, of pneumonia, because my parents had signed papers in advance, asking that their lives not be extended by heroic measures once they had crossed an irreversible threshold of pain or dementia.
Oor die tyd van sy gevangeskap in 1975, skryf Breytenbach (1984:142): "My poems became vehicles of apprehension and destruction and bitterness.
In Julie en September verlede jaar is twee nasionale slypskole oor die opleiding van opleiers aan 60 fasiliteerders van die NWMN van meer as 30 dorpe en nedersettings aangebied.
Why should we delay establishing a legal right to die for terminally ill patients for whom death is inevitably imminent because we don't yet have a right to adequate health care?
Ook Harlow (aangehaal in Van Vuuren, "Labyrinth" 48) meen dat die skrywer wat hom in die gevangenis bevind, om twee redes skryf, naamlik om dit wat beleef word, te onthou, asook om 'n "self of self and purpose" te behou.