Zizhizhou

Zizhizhou

In China, a political subdivision of an autonomous prefecture. That is, a zizhizhou is a province in which more than half the population belongs to an ethnic minority, or which is historically associated with a minority.
References in periodicals archive ?
Also, when listing the autonomous administrative hierarchy for ethnic nationalities in China, it is erroneous to put zizhiqu after zizhizhou and zizhixian (p.
ENSHI, Zhouminwei, Exi zizhizhou minzu zhi, Chengdu, Sichuan minzu chubanshe, 1993.
ENSHI, Zhouminwei, Exi zizhizhou gaikuang, Wuhan, Hubei renmin chubanshe, 1990.
(17) Enshi Zhouminwei (Comite de Asuntos Etnicos de la Prefectura Enshi), Exi Zizhizhou minzu zhi (Cronica etnica de la prefectura autonoma Exi), Chengdu, Sichuan minzu chubanshe, 1993, pp.
Yanbian Chaoxianzu zizhizhou zhouzhi (Yanbian Korean Autonomous Prefecture Gazetteer).