Voivodeship

(redirected from Wojewodztwa)
Also found in: Dictionary.

Voivodeship

In Poland, a political subdivision equivalent to a province.
References in periodicals archive ?
Analiza gospodarczych obszarow wzrostu i innowacji wojewodztwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego.
Regionalna Strategia Innowacji dla wojewodztwa Lodzkiego [Regional Innovation Strategy for the Lodzkie Voivodship], RSI LORIS PLUS, Lodz: Spoleczna Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Zarzadzania w Lodzi.
Wieloletni Program 0chrony i Ksztaltowania srodowiska dla wojewodztwa katowickiego na lata 1996-2005 oraz kierunki dzialan do roku 2020 [in Polish].
Warszawy i Wojewodztwa Warszawskiego, Zarzad Oberpolicmajstra Warszawskiego, 764.