Voivodeship

(redirected from Wojewodztwa)
Also found in: Dictionary.

Voivodeship

In Poland, a political subdivision equivalent to a province.
References in periodicals archive ?
28] DROBNIAK Adam: Raport diagnostyczny na temat wspolpracy trans granicznej Wojewodztwa Slaskiego i Samorzadowego Kraju Zylinskiego, Katowice 2011, www.
Ustawa o samorzadzie wojewodztwa z dnia 5 czerwca 1998 r.
Regionalna Strategia Innowacji dla wojewodztwa Lodzkiego [Regional Innovation Strategy for the Lodzkie Voivodship], RSI LORIS PLUS, Lodz: Spoleczna Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Zarzadzania w Lodzi.
Studium empiryczne na przykladzie nauczycieli wojewodztwa zachodniopomorskiego"[Sense of Purpose in Life Disorders in Context of Social Change.
Wieloletni Program 0chrony i Ksztaltowania srodowiska dla wojewodztwa katowickiego na lata 1996-2005 oraz kierunki dzialan do roku 2020 [in Polish].
Warszawy i Wojewodztwa Warszawskiego, Zarzad Oberpolicmajstra Warszawskiego, 764.
Contact point(s): Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego, Departament Zarzadzania Programami Operacyjnymi, ul.
Poczucie satysfakcji z pracy pielegniarek wojewodztwa lubelskiego.
Rocznik Statystyczny Wojewodztwa Slqskiego 2011 (Statistical Yearbook of the Silesia Region: 2011), Urzad Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012.
Ocena poziomu satysfakcji pacjentow leczonych na terenie wojewodztwa mazowieckiego.
Ewaluacja przygotowania jednostek samorzadu terytorialnego do aplikowania o srodki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewodztwa dolnoslqskiego na lata 2007-2013, Warszawa: FundEko Consortium.