Wide Area Telephone Service

(redirected from WATS)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to WATS: Watson, Warts, WhatsApp

Wide Area Telephone Service

Also called WATS. A long distance service in the United States allowing a single telephone line to call one of several lines at a central location (such as a call center) or vice versa. This service may be used for outbound or inbound calls, though using it for outbound calls became obsolete by the 1990s. The service is used by 800 numbers, enabling customers to call a center to place an order or conduct some other activities. It was developed in the 1960s by AT&T.
References in periodicals archive ?
These esoteric messages also symbolize the supremacy of the leader of the wat in advanced Dhammakaya meditation where no other schools of meditation can claim authority.
It will be unfair to the leadership of Wat Phra Dhammakaya to imply that all the esoteric teachings in the community were created by himself alone.
The military model and the strong community solidarity are attractive to young graduates, men and women, leading them to renounce their families to be members of the wat. They are encouraged to see their parents as simply their passage to reincarnation rather than their primary responsibilities.
Unlike members of other schools of Buddhism in Thailand who are trained be humble, detached from social phenomena, and always ready to let go of any suffering and pain in life, followers of Wat Phra Dhammakaya are trained to be proud of themselves and to sacrifice anything in their lives for their leaders and the goal of the wat.
Sowel Duchamp as Botes doen dit deur onortodokse optrede, naamlik deur twee domeine wat gewoonlik apart gehou word oor mekaar te skuif, of in kontak met mekaar te bring.
Interessant genoeg is een van die beskuldigings wat Duchamp se optrede ontlok het dat hy "plagiaat" gepleeg het (Norton 1917: 5).
So 'n kunswerk word daarby konvensioneel beskou as uniek, met 'n spesiale verbondenheid aan die brein en hande wat dit geskep het.
Wat hy in hierdie opsig doen, is natuurlik 'korrek', want agter enige gebruiksartikel le daar inderdaad ook 'n hele geskiedenis van unieke inspirasie en skepping, vanaf die ontwerper, die patroonmaker, die vervaardiger, ensovoorts.
Krog se vyfde bundel, Otters in bronslaai wat in 1981 verskyn, staan in baie opsigte sentraal ten opsigte van haar dubbelsinnige verhouding met die Afrikaanse poesietradisie.
Die waarneming in die gedig is vanuit die perspektief van 'n opstandige jongmens wat die onderwyser sien as 'n Jerigo waarvan die mure uiteindelik sal instort.
Hierdie "versetsgedig" word in Otters in bronslaai opgevolg met "'n volk bring hulde'" (1981: 11-12) wat volgens die subtitel geskryf is "(na 'n besoek aan die letterkunde-museum in Bloemfontein)".
In die gedig stel die spreker "poetiese baldadigheid" wat manifesteer in "lote onbevange vers" teenoor die "netjiese stellasies vers" wat geproduseer word onder die invloed van "laboratoriumtoetse en handleidings".