Tuuma

Tuuma

A Finnish unit of length approximately equivalent to 24.74 millimeters. It became obsolete when Finland adopted the metric system in 1880.
References in periodicals archive ?
a) pohjalikku, laiahaardelist, paljumootmelist, uhiskondliku korra tuuma puudutavat pooret, mille jarel hakkavad kehtima sotsiaalse elukorralduse uued printsiibid;