TRIN


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to TRIN: train, railway

TRIN

Name derived from TRading INdex. Also known as an ARMS index. The index is usually calculated as the number of advancing issues divided by the number of declining issues. This, in turn, is divided by the advancing volume divided by the declining volume. If there is considerably more advancing volume relative to declining volume this will tend to reduce the index (i.e. increase the denominator). Hence, a value less than 1.0 is bullish while values greater than 1.0 indicate bearish demand. The index often is smoothed with a simple moving average.

TRIN

In technical analysis, a measure of the strength of short-term market movements. It is calculated thusly:

TRIN = (Advancing securities / Declining securities) / (Volume of advancing securities / Volume of declining securities)

A TRIN measure below 1 indicates that there are more advancing securities on higher volume and is therefore a bullish indicator. A TRIN above 1 indicates the opposite and is thought to be bearish.

TRIN

References in periodicals archive ?
4, reflecting Augustine's autobiographic comments at De beata vita 4 compare with the exhortation to philosophy and inquiry cited by Augustine from the Hortensius at Trin.
Meddai: "Mae'n braf cael gweithio ym myd trin gwallt a harddwch gan wneud i bobl deimlo'n well amdanyn nhw'u hunain.
Enillodd gymhwyster mewn trin gwallt erbyn iddo gyrraedd 16 oed ac mae wedi cwblhaU PrentisiaethaU Sylfaen mewn trin gwallt a harddwch, ac wedi cael Dyfarniad Aseswyr A1.
Mae'n cwblhau ei brentisiaeth gyda HB Training sy'n is-gontractor i ISA Training sef y darparwr hyfforddiant annibynnol mwyaf yng Nghymru ym maes trin gwallt a therapi harddwch.
Mae'n cyflogi 63 o staff ac yn arbenigo mewn dysgu seiliedig ar waith, gan ddarparu rhaglenni a ariannir gan y llywodraeth ym meysydd harddwch, trin gwallt, gwasanaethu cwsmeriaid, arwain tim a rheoli.
Gan gofio'r helynt cig ceffyl diweddar mae Dai yn gobeithio y bydd y rhaglen hon yn atgoffa pobl o'r hen ffordd o fagu a thyfu, trin a phrynu cynnyrch yn lleol.
Dyna pam fod rhai fel Meredydd Evans a Phyllis Kinney wedi gwneud cymaint o gyfraniad yn y maes, oherwydd eu bod nhw'n trin y gelfyddyd yn ei chyd-destun, yn rhan o hanes y bobol ac o ffordd o fyw.
Erbyn heddiw nid yn unig dysgu trin anifeiliaid wneir yno ond hefyd astudio trin gwallt a dysgu Cymraeg.
Roeddwn yn trin tir ar gyfer ei ail-hadu ac roedd cannoedd o wylanod o gwmpas, a sylwais ar un yn codi a hen dun samon neu rywbeth yn sownd wrth ei throed.
30pmRhaglen drafod yw Pethe Hwyrach sy'n rhan o deulu o raglenni ar S4C yn trin a thrafod pob agwedd ar ddiwylliant a'r celfyddydau.
Yn dilyn cwrs gyda'r nos yng Ngholeg Garddwriaeth Cymru yn Llaneurgain, gwnaeth gwrs City & Guilds Lefel 4 mewn trin blodau ac mae erbyn hyn yn agos at gwblhau Diploma Meistr Lefel 5.
uk using the word BROWN as your subject line, please include your address and a contact phone number Birmingham Mail and Trin l -ity Mirror group companies may contact you by email, phone or letter with details of goods and services you may be interested in.