TRIN


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to TRIN: train, railway

TRIN

Name derived from TRading INdex. Also known as an ARMS index. The index is usually calculated as the number of advancing issues divided by the number of declining issues. This, in turn, is divided by the advancing volume divided by the declining volume. If there is considerably more advancing volume relative to declining volume this will tend to reduce the index (i.e. increase the denominator). Hence, a value less than 1.0 is bullish while values greater than 1.0 indicate bearish demand. The index often is smoothed with a simple moving average.

TRIN

In technical analysis, a measure of the strength of short-term market movements. It is calculated thusly:

TRIN = (Advancing securities / Declining securities) / (Volume of advancing securities / Volume of declining securities)

A TRIN measure below 1 indicates that there are more advancing securities on higher volume and is therefore a bullish indicator. A TRIN above 1 indicates the opposite and is thought to be bearish.

TRIN

References in periodicals archive ?
8), echoing Cicero's exhortation to inquiry, which Augustine cites at Trin.
not so much to discuss with authority what I have already learned, as to learn by discussing it with modest piety," Trin.
Ar ol gweithio ym maes trin gwallt am 15 mlynedd, rwy wedi llwyddo i wella fy hUnan yn barhaUs trwy hyfforddiant galwedigaethol ac mae hyn wedi rhoi cyfle i mi greU salon fy MREUDDWYDION," esboniodd Nick.
Yn ddiweddar, aeth ati i ennill y gystadleuaeth trin gwallt 'Salon Cymru', a drefnir gan y darparydd hyfforddiant o Ben-y-Bont, I-SA Training.
Yn ogystal chael gwahoddiad i ymuno charfan iau Tm Trin Gwallt Prydain yng nghystadleuaeth ryngwladol Agored Paris ym mis Hydref, enillodd Josh y brif wobr yng nghategori'r dysgwr yn y Gwobrau Prentisiaeth Fodern eleni.
Y nod yw trin yr ochr ysbrydol neu emosiynol yn ogystal 'r ochr gorfforol.
Mae'r dull effeithiol ac agored yma o gydweithio yn darparu ar gyfer anghenion a dyheadau cyrff llywodraeth ganolog a lleol fel ei gilydd ac, o ganlyniad, mae nifer o ddogfennau strategol wedi'u cyhoeddi ar gyfer pennu'r newidiadau sylweddol sydd eu hangen ynghylch trin gwastraff.
Bydd digon o hwyl, ond hefyd byddwn yn trin pob agwedd ar ryw a rhywioldeb yn aeddfed.
Over the years TRAM, TRMI, TAC, and TRIN have received recognition from their customers for excellence in delivery, quality and service.