socialism

(redirected from Sosiale)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Encyclopedia.

Socialism

An economic system in which the state or the people generally own most or all of the means of production. That is, under socialism, industries, agriculture and corporations are nationalized. The government may also manage the nationalized companies, or they may delegate this to a private company. Most socialist systems, however, allow some degree of private enterprise. Because it favors a strong role for the state, socialism should not be confused with Marxism, which holds that the state will eventually disappear.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved

socialism

a political doctrine that emphasizes the collective ownership of the means of production, ascribing a large role to the state in the running of the economy, with widespread public ownership (NATIONALIZATION) of key industries, although it allows limited scope to market forces. MARX regarded socialism as a transitional stage between the end of a PRIVATE-ENTERPRISE system and the beginnings of COMMUNISM. In practice, the revolutionary, communist form of socialism, which involves abolition of all private property, is limited to only a few countries, such as Cuba. Elsewhere, the main form of economic system is that of the MIXED ECONOMY, which combines elements of democratic socialism and the private-enterprise tradition. See CENTRALLY PLANNED ECONOMY.
Collins Dictionary of Economics, 4th ed. © C. Pass, B. Lowes, L. Davies 2005
References in periodicals archive ?
(3) By die drie metafunksies wat gelyktydig betrokke is in elke handeling van sosiale kommunikasie (te wete, die begripvormende, die interpersoonlike en die tekstuele) kan kleur betrek word om in al hierdie funksies te voldoen (Van Leeuwen 2011:10-12, met verwysing na Halliday).
Kritiese teorie, daarenteen, bevraagteken nie alleen die veronderstelde onontkombaarheid van die genoemde ideaal nie, maar suggereer dat die self hoofsaaklik "ontwerp" is om ideologiese agendas te dien, en sodoende dikwels tot sosiale reproduksie eerder as tot humanitere vooruitgang bydra (Abbinnett, 2003).
Hierbenewens beskou Hardt en Negri die gemene ook as die resultaat van sosiale produksie wat nodig is vir maatskaplike interaksie en vir verdere produksie, naamlik bepaalde vorme van kennis, tale, kodes, inligting ensomeer.
In navolging van Meyer-Dinkgrafe (2005:35) en Malekin en Yarrow (2001:66) se beskrywing van vorme van bewussyn in dramas, en uit die bespreking wat hierna volg, sal dit blyk dat daar in Pearce se drama-oeuvre samevattend van sosiale, liminale en literere bewussyne sprake is.
I << Lov om helsetjenesten i kommunene >> fra 1982 er skolehelsetjenestens formal a fremme elevens totale helse, forebygge sykdom/skade, samt fremme sosiale og miljomessige forhold.
TNS Gallup (2010) "Medietrender med fokus pa sosiale medier".
Reeds toe was daar sosiale spannings in die struktuur van ons samelewing waarvan Celliers nie geweet het nie; en die groot rampe van die liefde en die dood moes altyd daar gewees het.
Hierdie gestremdhede veroorsaak laat ontwikkeling en volgehoue probleme in taalen kommunikasie, sosiale interaksie, verbeelding en sensoriese prosessering.
Dit blyk ook dat bepaalde tendense wat wereldwyd binne sosiale, politieke en ekonomiese kontekste manifesteer, neerslag vind in die Afrikaanse kinderprosa en veral opgemerk word in grensoorskrydings as 'n verskynsel (p.
In die sewentiger- en tagtigerjare is sy stukke gesien as politieke uitsprake, maar vandag in 2015 kan hulle gelees word as stories oor mense wat leef teen die agtergrond van politieke opstand en sosiale chaos binne 'n groter universele verband.