Shequ

Shequ

In China, a political subdivision equivalent to a residential area within a city or town.
References in periodicals archive ?
Chen Yupeng (2012) Shehui ziben yu chengshi waiguoren shequ de xingcheng, Forward Position, 4, 114-115.
2010 Zhongguo weibo yu shequ yanjiu baogao [2010 China Microblog and Community Research Report].
23) Shen Haimei, "Xiangxiang de shequ, xing de zhengzhi yu quanli duiying: Mandi Daile ren de xinyang nushen yu nanxing zongjiao shijianzhe" (Imagined Community, Sexual Politics and Power Correspondence: Goddess and Male Religious Practitioners in Mandi Dai Society), Journal of Guangxi University for Nationalities, no.
Chuanjian quanguo wenming chengshi dui shequ jianshe de qishi [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] [Enlightenment of the promotion of cities with advanced culture to the construction of communities], November 9.
7, 2008); Posting of "Xing Anshi" Yu Yanyiquan "Qianguize" ["Sexual Hints" and The "Unspoken Rules" In the Show Business] to Tianya Shequ [Tianya Blog Website], http://cache.
Fazhan, tansuo, bentuhua--Huaren shequ shehui gongzuo jiaoyu fazhan yantaohui lunwenji--Yazhou ji Taipingyang Diqu Shehui Gongzuo Jiaoyu Xiehui Zhongguo Shehui Gongzuo Jiaoyu Xiehui Zhongguo (Development, exploration, and indigenization-Culture Proceedings of the Chinese Community Social Work Education Development Conference, Asia-Pacific Region Social Work Education Association, Chinese Social Work Education Association).
Zhongguo nongcun shequ shengyu wenhua (Shanghai: Huadong shifan daxue chubanshe, 1996).