References in periodicals archive ?
As of July 2015, Sina Weibo's community management regulations stipulate that three types of information are to be managed in accordance with the values of "civilization, harmony, equality, and friendliness" (Weibo shequ guanli zhongxin, 2015, article 9).
ASCII]), Shenzhen Longgang Jiedao "Shequ ti Xiaochanquanfang
Chen Yupeng (2012) Shehui ziben yu chengshi waiguoren shequ de xingcheng, Forward Position, 4, 114-115.
2010 Zhongguo weibo yu shequ yanjiu baogao [2010 China Microblog and Community Research Report].
(23) Shen Haimei, "Xiangxiang de shequ, xing de zhengzhi yu quanli duiying: Mandi Daile ren de xinyang nushen yu nanxing zongjiao shijianzhe" (Imagined Community, Sexual Politics and Power Correspondence: Goddess and Male Religious Practitioners in Mandi Dai Society), Journal of Guangxi University for Nationalities, no.
Local identity and livelihoods have accordingly been reoriented towards the narration of culturally distinct communities (shequ), with 'local specialty products' (difang techan) pressed into service as emblems of each locality's 'traditional' ways of life (Lu, 2002).
Chuanjian quanguo wenming chengshi dui shequ jianshe de qishi [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] [Enlightenment of the promotion of cities with advanced culture to the construction of communities], November 9.
7, 2008); Posting of "Xing Anshi" Yu Yanyiquan "Qianguize" ["Sexual Hints" and The "Unspoken Rules" In the Show Business] to Tianya Shequ [Tianya Blog Website], http://cache.tianya.cn/publicforum/Content/free/l/940658.shtml (June 24, 2007).
Ma (Eds.), Fazhan, tansuo, bentuhua--Huaren shequ shehui gongzuo jiaoyu fazhan yantaohui lunwenji--Yazhou ji Taipingyang Diqu Shehui Gongzuo Jiaoyu Xiehui Zhongguo Shehui Gongzuo Jiaoyu Xiehui Zhongguo (Development, exploration, and indigenization-Culture Proceedings of the Chinese Community Social Work Education Development Conference, Asia-Pacific Region Social Work Education Association, Chinese Social Work Education Association).
At Xibei, a Community Law Clinic (shequ zhensuo) was established in June 2003 to "[provide] legal service for the community in various forms as to help drafting community regulations, establishing disputes resolving mechanism and explaining basic knowledge of law to the residents." See XIBEI BROCHURE, supra note 120, at 7.
For a positive assessment of Becker in terms of population control in China, see Peng Xizhe and Dai Xingyi, eds., Zhongguo nongcun shequ shengyu wenhua (Shanghai: Huadong shifan daxue chubanshe, 1996).