Sazen Wiedenski

Sazen Wiedenski

An obsolete Polish unit of area approximately equivalent to 3.6 square meters.