Omavalitsus

Omavalitsus

In Estonia, a political subdivision equivalent to a municipality.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
aasta sAaAaAeA gisel, loetud kuud enne kohalike omavalitsus valimisi, avaldas praegune erakonnaesimees Mart Helme raamatu, mis pealkirja jAaAaAeAnrgi oleks nagu Lembitust, aga tegelikult on populaars rahvuslikus vAaAaAeA tmes refereeritud Eesti 13.
aprillil Viljandis Lattiku organiseerimisel kogunenud praostkonna eesti koguduste vaimulikud leidsid, et Eestimaa kubermangu omavalitsus ja riik pidid "lahutamata sidemetega" uhendatuks jaama, kiriku omand kirikule ning kogudustele jaama, tulevane piiskop (15) pidi hakkama esindama kiriku huve maapaevadel ja maavalitsuses, maavalitsus pidi aga looma spetsiaalse usuasjade osakonna ning kandma konsistooriumi kulud.
Termin "revolutsiooniline omavalitsus" oli juba 1905.
(53) Tundub, et moistete "revolutsiooniline omavalitsus", "uus omavalitsus" (seda kasutati sageli) ja "komitee" omaaegset tahendust ei saa vaga tapselt defineerida.
Nad olid enam-vahem uhel meelel selles, et omavalitsuse kitsas voimkond peab tunduvalt laienema ja omavalitsus vabanema burokraatlikust hooldusest, omandama ideaalis sellise seisundi, nagu on omavalitsusel parlamentaarse korraga laaneriikides.
novembril 1905) motte kohaselt tahendas "ajutine revolutsiooniline omavalitsus" uue demokraatlikult valitud valitsusvoimu kehtestamist, mis pidi asendama nii impeeriumi isevalitsusliku riigivoimu asutusi ja ametnikke (neid tuli boikoteerida) kui ka senist piiratud voimupiiridega omavalitsust.
Kuigi vanade ja uute vallavalitsuste elektoraat oli osaliselt kattuv (peremehed, rentnikud), oli uue voimu vaatepunktist legitiimne uksnes koigi vallaliikmete valitud omavalitsus, mis ei valistanud populaarsete ning professionaalsete vallaametnike edasijaamist voi nende valimist uusmoodustistesse.
Revolutsioonilise omavalitsuse suhtes asus koosolek eitavale seisukohale ja leidis, et vana omavalitsus tuleb kuni uue korra kehtestamiseni alles jatta, ent tema peab aga eduliselt tootama ja rahva enamuse soove tingimata tahele panema.
Terminid "revolutsiooniline omavalitsus" ja "vallakomitee" tulid eesti keeles kaibele 1905.
Termini "revolutsiooniline omavalitsus" semantiline tahendus on mitmetahuline.
(95) Karulas valiti uus omavalitsus rahvakoosolekul 9.
Vabadus, moistus, indiviidi oigused, omavalitsus, loomuoigus jmt sobitusid hasti ka eesti rahvusliku liikumise programmi igal selle liikumise etapil.