Omavalitsus

Omavalitsus

In Estonia, a political subdivision equivalent to a municipality.
References in periodicals archive ?
aasta sAaAaAeA gisel, loetud kuud enne kohalike omavalitsus valimisi, avaldas praegune erakonnaesimees Mart Helme raamatu, mis pealkirja jAaAaAeAnrgi oleks nagu Lembitust, aga tegelikult on populaars rahvuslikus vAaAaAeA tmes refereeritud Eesti 13.
aprillil Viljandis Lattiku organiseerimisel kogunenud praostkonna eesti koguduste vaimulikud leidsid, et Eestimaa kubermangu omavalitsus ja riik pidid "lahutamata sidemetega" uhendatuks jaama, kiriku omand kirikule ning kogudustele jaama, tulevane piiskop (15) pidi hakkama esindama kiriku huve maapaevadel ja maavalitsuses, maavalitsus pidi aga looma spetsiaalse usuasjade osakonna ning kandma konsistooriumi kulud.
Nad olid enam-vahem uhel meelel selles, et omavalitsuse kitsas voimkond peab tunduvalt laienema ja omavalitsus vabanema burokraatlikust hooldusest, omandama ideaalis sellise seisundi, nagu on omavalitsusel parlamentaarse korraga laaneriikides.
oktoobril 1905 Uudistes uleskutse ignoreerida olemasolevat korda ja seada sisse neljaastmeline Baltimaa omavalitsus ("vald/linn--maakond--provints--Baltimaa") uldise valimisoiguse alusel.
Kuigi vanade ja uute vallavalitsuste elektoraat oli osaliselt kattuv (peremehed, rentnikud), oli uue voimu vaatepunktist legitiimne uksnes koigi vallaliikmete valitud omavalitsus, mis ei valistanud populaarsete ning professionaalsete vallaametnike edasijaamist voi nende valimist uusmoodustistesse.
Revolutsioonilise omavalitsuse suhtes asus koosolek eitavale seisukohale ja leidis, et vana omavalitsus tuleb kuni uue korra kehtestamiseni alles jatta, ent
Vabadus, moistus, indiviidi oigused, omavalitsus, loomuoigus jmt sobitusid hasti ka eesti rahvusliku liikumise programmi igal selle liikumise etapil.