Obce


Also found in: Acronyms.

Obce

In Slovakia, a political subdivision equivalent to a municipality.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Ma za cil poskytnout podnikateli maximalni soucinnost pri realizaci jeho zameru a soucasne zajistit soulad se strategickymi a jinymi zajmy obce, any byl realizovan princip oboustranne vyhodnosti (win-win).
Jednotlive urovne typu chovani z tohoto modelu jsou zdrojem moznych incidentu--zivotnich udalosti--ktere hraji dulezitou roli v zivote obce a jejim vyvoji.
Optika statu a jeho chranenych zajmu se zasadne lisi od chranenych zajmu a optiky obcana, obce ci podniku.
Ze zaverecneho uctu obce Zalezly (ktery je rozdelen na bezne a kapitalove vydaje) byly identifikovany veskere danove i nedanove vydaje.
V pripade kapitalovych vydaju se jednalo o jednorazovou vyjimecnou zalezitost stavby kanalizace v casti obce Setechovice, kterou zajistila firma se sidlem v krajskem meste Ceske Budejovice.
1: Prevazujici odvetvi ekonomickych subjektu v obci (pet nejvyznamnejsich zamestnavatelu v obci dle poctu zamestnancu) kod obce nazev obce prevazujici odvetvi vyznamnych ekonomickych subjektu v obci 563510 Jablonec n.
Napriek tomu celkovo z 15 sledovanych nezavislych premennych sa len 3 z nich a to [x.sub.4] zaujem obce pri vybere externeho dodava-tefe o jeho financnu situaciu, [x.sub.5]-o jeho technicke kapacity, [x.sub.7]-o jeho skusenosti v spolu-praci s verejnym sektorom javia ako statisticky nevyznamne pri kazdej zo sledovanych sluzieb.
Najvacsie rezervy v ramci tychto dvoch skupin determinantov, faktorov mozno vidiet v procese verejneho obstarania sluzby (obce casto volia cenovu ponuku, alebo priame zada-nie ako postup verejneho obstarania, napriek tomu, ze vzh'adom k charakteru a rozsahu obstaravanej cinnosti je najvodnejsim postu-pom verejna sutaz; casto chyba jasne zadefi-novanie predmetu verejneho obstaravania; jedinym kriteriom hodnotenia ponuk je najnizsia cena) a nasledne v procese monitoringu externej produkcie sluzby a riesenia zistenych proble-mov (nepravidelna kontrola externej produkcie, "makky" postih externeho dodavate'a pri poruseni podmienok zmluvy zo strany poskytovate'a).
Prvni vydani vyse uvedeneho dila o mezinarodnich financich obohatilo knizni trh v roce 2000 a setkalo se s nebyvale priznivym prijetim ekonomicke obce a vyvolalo veskrze pozitivni recenzni odezvu.