Lalawigan

Lalawigan

In the Philippines, a political subdivision equivalent to a province.
References in periodicals archive ?
Gusto ko pong i-challenge ang inyong samahan, gusto ko pong makita ng ibang bayan at lalawigan na kung ang mga samahan ay ganito kalakas ay binibigyan ng kaukulang premyo.