Kwart

Kwart

A Maltese unit of weight approximately equivalent to 6.6 grams. It is largely obsolete but is still used in some circumstances.
References in periodicals archive ?
Werk Graad Caesar 12 Dagboek van 'n soldaat 12 Putsonderwater 12 Die held 10 Periandros van Korinthe 10 Dias 9 Die heks 9 Germanicus 9 Wanneer see en branders dreun 8 Vermaak se kind 7 Voelvry: kroniekspel van 'n voortrek 7 Die jaar van die vuur-os 6 Kwart voor dagbreek: 'n 6 verhoogspel in drie bedrywe Lewenslyn 6 Asterion: libretto vir 'n 5 radiofoniese opera Bagasie: tripiek vir die toneel 5 Don Juan onder die Boere 5 Elders mooiweer en warm 5 Kanna hy ko hystoe 5 Koning-Eenoog; of Nie vir geleerdes 5 Moeder Hanna 5 Pa maak vir my 'n vlieer Pa 5 Tabel 11 : Graadsentraliteite van dramas in die 1960's.
Hierdie Khoi-Khoin het teen die laaste kwart van die sewentiende eeu met hul wegtrek uit die Kaapse gebied by die oostelike inwoners van die grensgebied ingeskakel (vgl.
This is a win-win for consumers and the industry, as homeowners will receive reliable diagnoses with insulation solutions that reduce utility bills and help drive a low-carbon economy," said Michael Kwart, executive director of the Insulation Contractors Association of America (ICAA).
Nieuwbeerta (2006) Een kwart eeuw stij-ging in geregistreerde criminaliteit: Vooral meer registratie, nauwelijks meer criminaliteit.
Toe ons Jakob Marengo begin het, was 'n kwart van ons leerders van Suid-Afrika waar skole afgebrand is--hoogs gepolitiseerde kinders, terwyl ander van die noorde van Namibie gekom het waar die sekondere skole moes funksioneer onder die waaksame oe van die besettingsmagte.
Die resultate het aangetoon dat 'n kwart van die respondente in riskante seksuele aktiwiteite betrokke was en mans was oor die algemeen waaghalsiger en seksueel meer aktief as vroue.
The purpose of the program is to help ICAA contractors become recognized as the preferred installers of commercial building insulation due to the high quality and professionalism of their work," explains Michael Kwart, ICAA's executive director.
thesis Hilversum: Verloren, 1990); Lotte van de Pol, Vrouwen en criminaliteit in Amsterdam in het derde kwart van de 17e eeuw (unpublished master thesis, University of Amsterdam 1975).
En daarmee kom die resensie uiteindelik uit by die eerste kwart van Die Afrikaanse Skryfgids waar daar na die prosa gekyk word.
In deze eschatologische visie fungeerden de verloren Boerenrepublieken van het laatste kwart van de negentiende eeuw als vooruitwijzing naar het eeuwige leven, dat zou komen in de vorm van een onafhankelijke staat voor alle Afrikaners.
Drie kwart van die stories speel in die donker af .
Ook al ontwikkelde zich in het laatste kwart van de negentiende eeuw een sterke Afrikaanse taalbeweging, het zou nog tot de twintigste eeuw duren voordat de productie van Afrikaanstalige teksten die van Nederlandstalige in Zuid-Afrika zou overtreffen (Huigen 1996:14-17 en 153 noot 57).