Karl Marx

(redirected from Kommunisme)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
Related to Kommunisme: communism, Commies

Karl Marx

A 19th-century economic philosopher. He espoused common ownership (not state ownership) of the means of production. He taught that the capitalist class of persons (who control the money) exploits the proletariat (who provide most of the labor) to the detriment of the latter. According to Marx, as the direct result of industrialization, the proletariat inevitably will overthrow the capitalist class and, after a brief period in which the state controls the means of production, the state will fade away to create a communist society. His philosophy, Marxism, significantly influenced communist thinking for the next century. He lived from 1818 to 1883.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
In aansluiting hierby stel Marx (1975:36-37) voorts dat die kapitalisme 'n vervreemde, verontmenslikte samelewing skep wat slegs deur die opkoms van die kommunisme afgebreek kan word.
Badenhorst 'n artikel getiteld "Kuns en kontrole" in selfs sterker terme, naamlik dat die Westerse wereld en Suid-Afrika voor 'n krisis staan met die "roekelose uitdaging van die Ooste, die kommunisme en die heidendom" en kom hy tot die gevolgtrekking dat "[i]n hierdie omstandighede en gesien die krisis waarin ons verkeer, verwelkom ek die Raad van Beheer oor Publikasies.
Globalisering besit nie dieselfde sekerhede en waarheidsaansprake van vorige meesternarratiewe soos die kommunisme, die liberaalprogressiewe ideologie of die fascisme nie.

Full browser ?