Homer

(redirected from Homeros)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

Homer

A volunteer or employee of a non-profit organization who works primarily from home. The term is primarily used in the context of small Christian churches or ministries. See also: Telecommuting.
References in periodicals archive ?
Hier verkry die vertelling die geaardheid van 'n skeppingsverhaal: Homeros le sy eie siening van die skepping, sy eie wereldbeeld en sy kunsbeskouing op die skild vas (sien Hubbard 2003).
Dit is egter onwaarskynlik dat Homeros 'n bestaande skild beskryf --daarvoor is dit eenvoudig te ornaat (Hubbard 1992:19).
Volgens De Jong (2011) is hierdie passasie in die Ilias 'n voorloper van eksplisiete self-refleksiewe metatekstuele praktyke soos dit in die antieke letterkunde na Homeros aangetref word:
Audi wenn Homers Ilias den Krieg grundsatzlich als etwas Schlechtes bezeichnet, galt umgekehrt jedoch, daE, wenn er denn einmal ausgebrochen war, ein Held sich dadurch auszeichnete, dass er moglichst viele Feinde totet [Al het Homeros se Ilias oorlog basies as 'n onding beskou, het die omgekeerde egter gegeid wanneer oorlog eers uitgebreek het, naamlik dat die held homself dan daardeur onderskei het dat hy so veel as moontlik vyande doodmaak.
82-90)3 beeld ook 'n bepaalde lewens- en wereldbeskouing uit wat in sommige opsigte ooreenstem met die van Homeros.
Dat Homeros 200 jaar voor Pithagoras soveel klem op getalle gele het, dui daarop dat die insigte van die Pithagoriste waarskynlik reeds in sy tyd bekend was.
Cloete le selfs meer klem as Homeros op die verwonde, kreupel skeppende agent.