Gantt chart

(redirected from Harmonogram)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Gantt chartclick for a larger image
Fig. 45 Gantt chart. A typical example.

Gantt chart

a chart used for PRODUCTION SCHEDULING purposes which lists orders on the left of the chart and time along the right of the chart as in Fig. 45, depicting the scheduling of orders on a day-by-day or week-by-week basis using bar lines to show the start and completion dates of each order. A similar chart can be used to show machine availability and utilization rates in producing orders.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
UWAGA: Wykonawca, ktrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza musi dostarczyc uzgodniony z Zamawiajacym najpzniej na 4 dni robocze (od poniedzialku do piatku) przed zawarciem umowy harmonogram splat rat kapitalowo-odsetkowych (annuitetowych) z podzialem na rate kapitalowa i odsetkowa przy zalozeniu, ze czesc zmienna oprocentowania w calym okresie leasingowania bedzie rwna WIBOR 1 M z dnia 15.
sieci teleinformatycznej, opracowania, badania i analizy okreslone przepisami budowlanymi i wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokumentacja kosztorysowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt budowlanych w poszczeglnych branzach harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zadania, zbiorcze zestawienie kosztw zadania; b) Wykonawca w ramach niniejszego zadania zobowiazuje sie do pelnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy.