Diqu

Diqu

In China, a political subdivision below a province but above a county.
References in periodicals archive ?
Shuangchong biaozhun' zenneng weihu diqu heping" [How can 'double standard' safeguard regional peace?
The graves at Mancheng [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] (Hebei province) are associated with the kingdom of Zhongshan [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] (Zhongguo shehui kexueyuan kaogu yanjiusuo and Hebeisheng wenwu guanlisuo 1980); the grave at Hong-tushan with the kingdom of Changyi [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] (Shandongsheng heze diqu Han mu fajue xiaozu 1983).
14) Wang Junfeng, Lengzhanhou Taiwan diqu yu Dongmeng geguo guanxi yanjiu [A Study of Taiwan's Relations with ASEAN Countries in the Post-Cold War Era] (Beijing, China: Jiuzhou chubanshe, 2014), p.
Zhongguo shaoshu minzu wenhua da cidian: xibei diqu juan [Encyclopedia of Chinese minority nationalities: Northwest China].
Zhongguo diqu jian de bupingheng geju ji yingxiang (The pattern and effects of China's regional disparity), Jingjixue Xiaoxi Bao (Economics Information Newspaper), Beijing.
Zhongguo gongmin wanglai Taiwan diqu guanli banfa [Measures for the Control of Chinese Citizens Travelling to or From the Region of Taiwan] (1992, 1 May).
Their stance was clear that 'this part of town is huimin diqu and Hui standard should be enforced.
2000) "On the Regional Disparity of Financing Compulsory Education across County Level (Woguo xianji yiwujiaoyu touzi de diqu cayi jiqi yingxiang yinsu fenxi)", Education and Economy (Jiaoyu yu jingji), 4: 36-44.
Huizu diqu shidi nongmin yu chengshi shehui de ronghe wenti yanjiu: yi ningxia yinchuanshi wei li (The Study of Peasants Who Lost Land in the Area of Hui Nationality and Their Urban Social Integration: A Case of Yinchuan, Ningxia).
Taiwan diqu fimu dui rengong liuchan taidu zhi yanjiu [Research on women's attitudes toward abortion in Taiwan] (Taipei: Population Policy Committee under Ministry of Interior, Pt 51.
1) Discurso pronunciado el 20 de diciembre de 1992 en el Simposio Internacional "Economia e Interactividad Cultural en el Asia Oriental" (Dongya diqu jingji yu wenhua hudong), en Quanzhou, Fujian, y publicado originalmente en Er shi yi shiji, Hong Kong, num.
Tongyi sixiang, mingque renwu, bushi shiji shishi xibu diqu dakaifa zhanlue" [Unite our thinking, clarify our mission, and do not lose the opportunity to implement the strategy of developing the west].