Die


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.

Die

A metal stamp that forms the design of a coin. It does not refer to the coin color, but instead to the imprints, such as the portrait, value, or other engraving on the coin. See also: Numismatics.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
Die genoemde motto by die eerste afdeling blyk by nadere ondersoek afkomstig te wees uit 'n vroee en redelik onbekende gedig van Kavafis, "Woord en stilte", waarin Kavafis die stelling wat in hierdie ou spreekwoord gemaak word, naamlik dat stilte verkieslik is bo woorde, verwerp en eerder 'n kragtige betoog ten gunste van woorde konstrueer teen die agtergrond van die besef dat die mens "na die beeld van die Woord" geskep is (vgl.
'n Kenmerk van sy beste poesie is deurgekomponeerde beelding en in hierdie verband bevat sy verse soms reel-vir-reel 'n klein verrassing of vindingryke moment, wat egter ook netjies deur die geheelkonsep van die betrokke gedig gebind word.
Verskeie resensente (kyk: Jan van Tonder in Die Transvaler, 10 April 1986, Rika Cloete in Die Republikein, 12 Mei 1986, Hough in Beeld, 12 April 1986 en Sichel in The Star, 14 April 1986) wat positief oordeel oor hierdie drama, verwys in hierdie verband na aspekte wat begrip by die gehoor in die weg staan (byvoorbeeld strukturele aspekte soos die tweede bedryf wat in tyd voor die eerste kom, intertekstuele verwysings en die Latynse aanhalings).
Soos die spreekwoordelike oase in die woestyn, spring die kinders op uit die stowwerige vlakte in hul kleurvolle en tradisionele laslappie uitrustings.
Underwater pelletizers typically use a circular die with anywhere from 10 to 20 holes up to hundreds of holes.
Each individual death means the loss of a singular version of DNA, to be sure, but for a species to survive, the individual members of the species must die. Science claims to control what it can understand, yet death is one aspect of life we can understand all too well without any experiments and the one over which we will never gain an iota of control.
The play with language and with associations, the foregrounding, in the short story, "Die verlossing van die beeld" (Breytenbach, 1983) with its metafictional title and apparently divergent motifs (rain/water, watch, onion, the death and burial of a grandfather) acts, as it were, as an invitation to the reader to become a co-player.
Recent Advancements On Porosity Simulation In High Pressure Die Casting (T05-012)
* Controlling flow inside the die to give the desired velocity profile at the die exit; and
The president of the American Academy of Hospice and Palliative Medicine, Byock agrees with Peck's contention that far too many Americans die needlessly prolonged, painful, and expensive deaths, and he can certainly understand why so many of us would be afraid of dying in this way.
For example, there is the fact that women currently live longer, tending to die more slowly from longer-term conditions than do men, and the fact that women tend to feel freer to seek any sort of medical care, to acknowledge pain and suffering, and to classify it as unendurable.
Wonderboom kan gesitueer word binne die tradisie van die distopiese roman.