Cunji


Also found in: Wikipedia.

Cunji

In China, a political subdivision equivalent to a village.
References in periodicals archive ?
"Cong Jingji Jingying dao Zhengzhi Guanlizhe: Zhongguo Cunmin Xuanju yu Cunji Lingdao de Jiti" [From economic elites to political administrators: Village elections in China and succession of the village leadership].
Cunji Fanweinei Chouzi Choulao Guanli Zanxing Guiding (Temporary Regulations on Raising Money and Labor at the Village Level).
See, for example, Kevin O'Brien and Lianjiang Li, "Accommodating 'Democracy' in a One-party State: Introducing Village Elections in China", China Quarterly 162 (2000): 465-89; Jean Oi and Scott Rozelle, "Elections and Power: The Locus of Decision-making in Chinese Villages", China Quarterly 162 (2000): 490-512; Yong Xu and Yi Wu (eds.), Xiangtu Zhongguo de minzhu xuanju (Democratic Election in the Chinese Countryside) (Wuhan: Huazhong Shifan Daxue Chubanshe, 2001); Houan Zhang, Yong Xu and Jiquan Xiang (eds.), Zhongguo nongcun cunji zhili (Village Governance in Rural China) (Wuhan: Huazhong shifan Daue chubanshe, 2000).