Cunji


Also found in: Wikipedia.

Cunji

In China, a political subdivision equivalent to a village.
References in periodicals archive ?
Cong Jingji Jingying dao Zhengzhi Guanlizhe: Zhongguo Cunmin Xuanju yu Cunji Lingdao de Jiti" [From economic elites to political administrators: Village elections in China and succession of the village leadership].
Cunji Fanweinei Chouzi Choulao Guanli Zanxing Guiding (Temporary Regulations on Raising Money and Labor at the Village Level).
Zhongguo nongcun cunji zhili (Village Governance in Rural China) (Wuhan: Huazhong shifan Daue chubanshe, 2000).