Bwrdeistref

Bwrdeistref

In Wales, a political subdivision equivalent to a county.
References in periodicals archive ?
Cafodd Niwbwrch ei sefydlu yn 1303 gan Edward I fel bwrdeistref newydd i gartrefu trigolion Llan-faes, a gafodd eu hel o'u catrefi pan godwyd castell at thref Biwmares.
Sian Lloyd, cyflwynydd a darlledwr y BBC oedd yn arwain y noson, a gefnogwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Choleg Penybont.
Mae ategi, sydd wedi'i leoli ym Mhontypridd, wedi ennill cytundebau gan Gyngor Caerdydd, Cyngor Swydd Henffordd a Chyngor Bwrdeistref Frenhinol Windsor a Maidenhead, a Western Bay, sef partneriaeth gofal cymdeithasol rhwng Cyngor Abertawe, Cyngor Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Pen-y-bont, i gyflenwi pecynnau gofal i oedolion sydd wedi'u teilwra.
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM Deddf Priodasau, 1949 a Deddf Partneriaeth Sifil 2004 Yn unol ea'r Deddfau uchod, hysbysir trwy hyn y gwnaed cais gan Simon Kalton (yr ymgeisydd) ar gyfer yr adeilad a enwir The Boat, Erbistock am ganiat ead i weinyddu priodasau sifil a ffurfio partneriaethau sifil yn yr adeilad hwnnw.
DAETH bron i 180 o bobl fusnes at ei gilydd yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Pen-y-bont ar Ogwr i ddarganfod pwy oedd yr enillwyr hollbwysig yn y bedwaredd seremoni gwobrau busnes blynyddol a gefnogwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Rockwool.
Wrth i Gymru nodi Wythnos Gofal Cymdeithasol 2013, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a'i bartneriaid sector preifat a gwirfoddol yn dathlu'r rhai sy'n 'gofalu ddydd a nos'.
Mae Canolfan Ymwelwyr Melin y Nant yn cael ei rheoli gan Gyngor Bwrdeistref Wrecsam, ac er fod y ganolfan ar gau dros y gaeaf, roedd digon o le i barcio hwylus yma.
Maen nhw'n cydweithio mewn ffordd ymarferol gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y Gymdeithas Gwarchod Adar, Cyngor Bwrdeistref Conwy, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru, i reoli'r Gogarth er budd byd natur.
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd: Grisiau ochr yn ochr a 45 Tan-y-Bryn, Senghenydd.
DEDDF AMDDIFFYN Y GLANNAU 1949 HYSBYSIAD O FWRIAD I WNEUD GWAITH I DDIOGELU'R ARFORDIR Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yn ei swyddogaeth fel Awrdurdod Amddiffyn yr Arfordir, dan Adran 5(1) Deddf Amddiffyn y Glannau 1949 yn bwriadu gwneud gwaith i ddiogelu'r arfordir ym Mae Colwyn, Conwy.
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Penmaen-Bach i Gyffordd 16 (Cylchfan Y Puffin), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 201-MAE GWEINIDOGION CYMRU YN BWRIADU GWNEUD GORCHYMYN o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984.
DEDDF AMDDIFFYN Y GLANNAU 1949 DEDDF DIOGELU BWYD A'R AMGYLCHEDD 1985 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 Prosiect Glan y Mr Bae Colwyn, Cam 1A Hysbysir drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud cais i'r Uned Caniatadau Morol (sy'n gweithredu ar ran Gweinidogion Cymru) am ganiatd o dan o dan adran 34 Deddf Amddiffyn y Glannau 1949 ac adran 5 Deddf Diogelu Bwyd a'r Amgylchedd 1985, er mwyn gwneud gwaith amddiffyn y glannau o dan gam 1a Prosiect Glan y Mr Bae Colwyn.