Bwrdeistref

Bwrdeistref

In Wales, a political subdivision equivalent to a county.
References in periodicals archive ?
Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn caniatau i gydrannau fferm wynt, sy'n cynnwys Llwythi Anwahanadwy Annormal (fel y diffinnir "Abnormal Indivisible Loads" yng Ngorchymyn Cerbydau Ffyrdd (Awdurdodi Mathau Arbennig) (Cyffredinol) 2003 ("Gorchymyn 2003"), gael eu cludo ar hyd darnau o gefnffyrdd yr A470, yr A40, yr A479 a'r A483 sy'n mynd drwy Sir Caerdydd, Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Sir Powys.
Mae ategi, sydd wedi'i leoli ym Mhontypridd, wedi ennill cytundebau gan Gyngor Caerdydd, Cyngor Swydd Henffordd a Chyngor Bwrdeistref Frenhinol Windsor a Maidenhead, a Western Bay, sef partneriaeth gofal cymdeithasol rhwng Cyngor Abertawe, Cyngor Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Pen-y-bont, i gyflenwi pecynnau gofal i oedolion sydd wedi'u teilwra.
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Penmaen-Bach i Gyffordd 16 (Cylchfan Y Puffin), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 201-MAE GWEINIDOGION CYMRU YN BWRIADU GWNEUD GORCHYMYN o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984.
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM Deddf Priodasau, 1949 a Deddf Partneriaeth Sifil 2004 Yn unol ea'r Deddfau uchod, hysbysir trwy hyn y gwnaed cais gan Simon Kalton (yr ymgeisydd) ar gyfer yr adeilad a enwir The Boat, Erbistock am ganiat ead i weinyddu priodasau sifil a ffurfio partneriaethau sifil yn yr adeilad hwnnw.
DATHLWYD y goreuon o blith busnesau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yng Ngwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2015, a gynhaliwyd mewn cydweithrediad a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Choleg Penybont.
Wrth i Gymru nodi Wythnos Gofal Cymdeithasol 2013, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a'i bartneriaid sector preifat a gwirfoddol yn dathlu'r rhai sy'n 'gofalu ddydd a nos'.
Bwrdeistref Sirol Conwy - 6000 o dai Cynghorau Gwynedd a Mon ar y cyd - Dewisiadau''n amrywio o 6,000 i 9,000 o dai Sir Ddinbych - 7,000 o dai Sir Gaerfyrddin - 11,200 o dai Sir a Dinas Caerdydd - 45,000 o dai.
Mae Canolfan Ymwelwyr Melin y Nant yn cael ei rheoli gan Gyngor Bwrdeistref Wrecsam, ac er fod y ganolfan ar gau dros y gaeaf, roedd digon o le i barcio hwylus yma.
Mae'n cynnwys chwe chorff, tri o Gymru: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Gwynedd a'r Bartneriaeth Awyr Agored; a thri o Iwerddon.
DEDDF AMDDIFFYN Y GLANNAU 1949 HYSBYSIAD O FWRIAD I WNEUD GWAITH I DDIOGELU'R ARFORDIR Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yn ei swyddogaeth fel Awrdurdod Amddiffyn yr Arfordir, dan Adran 5(1) Deddf Amddiffyn y Glannau 1949 yn bwriadu gwneud gwaith i ddiogelu'r arfordir ym Mae Colwyn, Conwy.
Dated this 4th day of September 2015 P A Jolley, Assistant Chief Executive, Legal and Regulatory Services, Bridgend County Borough Council, Civic Offices, Angel Street, Bridgend CF31 4WB P A Jolley, Prif Weithredwr Cynorthwyol , Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-Y-Bont Ar Ogwr CF31 4WB
DEDDF AMDDIFFYN Y GLANNAU 1949 DEDDF DIOGELU BWYD A'R AMGYLCHEDD 1985 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 Prosiect Glan y Mr Bae Colwyn, Cam 1A Hysbysir drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud cais i'r Uned Caniatadau Morol (sy'n gweithredu ar ran Gweinidogion Cymru) am ganiatd o dan o dan adran 34 Deddf Amddiffyn y Glannau 1949 ac adran 5 Deddf Diogelu Bwyd a'r Amgylchedd 1985, er mwyn gwneud gwaith amddiffyn y glannau o dan gam 1a Prosiect Glan y Mr Bae Colwyn.