Bwrdeistref

Bwrdeistref

In Wales, a political subdivision equivalent to a county.
Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved
References in periodicals archive ?
Mae'r gymdeithas dai yn gweithio mewn partneriaeth a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sy'n dweud y bydd y prosiect yn rhoi hwb i'r economi leol.
Roedd pawb yn awyddus i ddarganfod pwy fyddai enillwyr holl bwysig chweched digwyddiad gwobrau busnes blynyddol Pen-y-bont ar Ogwr, a noddir gan Rockwool UK a'i gefnogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-ybont ar Ogwr.
Mae ategi, sydd wedi'i leoli ym Mhontypridd, wedi ennill cytundebau gan Gyngor Caerdydd, Cyngor Swydd Henffordd a Chyngor Bwrdeistref Frenhinol Windsor a Maidenhead, a Western Bay, sef partneriaeth gofal cymdeithasol rhwng Cyngor Abertawe, Cyngor Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Pen-y-bont, i gyflenwi pecynnau gofal i oedolion sydd wedi'u teilwra.
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM Deddf Priodasau, 1949 a Deddf Partneriaeth Sifil 2004 Yn unol ea'r Deddfau uchod, hysbysir trwy hyn y gwnaed cais gan Simon Kalton (yr ymgeisydd) ar gyfer yr adeilad a enwir The Boat, Erbistock am ganiat ead i weinyddu priodasau sifil a ffurfio partneriaethau sifil yn yr adeilad hwnnw.
Mae'r fenter, sy'n bartneriaeth rhwng Tim Lles Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant (YGGP) a Cartrefi Conwy, yn trefnu'r cyfarfodydd misol, sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn.
Sian Lloyd, cyflwynydd a darlledwr y BBC oedd yn arwain y noson, a gefnogwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Choleg Penybont.
Wrth i Gymru nodi Wythnos Gofal Cymdeithasol 2013, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a'i bartneriaid sector preifat a gwirfoddol yn dathlu'r rhai sy'n 'gofalu ddydd a nos'.
Mae Canolfan Ymwelwyr Melin y Nant yn cael ei rheoli gan Gyngor Bwrdeistref Wrecsam, ac er fod y ganolfan ar gau dros y gaeaf, roedd digon o le i barcio hwylus yma.
Mae'r sefydliad hefyd yn gweithio mewn partneriaeth a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ac Ysgol Gynradd Gwersyllt.
DAETH bron i 180 o bobl fusnes at ei gilydd yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Pen-y-bont ar Ogwr i ddarganfod pwy oedd yr enillwyr hollbwysig yn y bedwaredd seremoni gwobrau busnes blynyddol a gefnogwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Rockwool.
DEDDF AMDDIFFYN Y GLANNAU 1949 HYSBYSIAD O FWRIAD I WNEUD GWAITH I DDIOGELU'R ARFORDIR Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yn ei swyddogaeth fel Awrdurdod Amddiffyn yr Arfordir, dan Adran 5(1) Deddf Amddiffyn y Glannau 1949 yn bwriadu gwneud gwaith i ddiogelu'r arfordir ym Mae Colwyn, Conwy.
Mae gan y cwmni gytundebau i ddarparu tai ar gyfer Cyngor Ynys Mon, Cartrefi Conwy a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac mae "diddordeb sylweddol" wedi dod gan awdurdodau lleol a chymdeithasau tai eraill ar draws gogledd Cymru a gogledd-orllewin Lloegr.