Aftonomi Monastiki Politeia

Aftonomi Monastiki Politeia

In Greece, a political subdivision for Mount Athos, which is an autonomous region consisting of monastic communities.