cell

(redirected from AGUS)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

cell

an independent team of operatives who work together in a CELLULAR MANUFACTURING production environment.
Collins Dictionary of Business, 3rd ed. © 2002, 2005 C Pass, B Lowes, A Pendleton, L Chadwick, D O’Reilly and M Afferson
References in periodicals archive ?
Bha fosgladh beag ann am bonn an doruis, le saitse (hatch) a bhiodh sinn a' fosgladh troimh'n a la, agus a' dunadh air an oidhche.
The project should have seven facilities, but the third project, Agus III, has yet to be finished.
Tha deasbad mor ann mu cho firinneach 's a tha am fiolm - chan eil idir - agus am blas-cainnt a tha Saoirse a' cleachdadh, seorsa de dh'fhuaimneachadh Ghlaschu air na loidhnichean.
Dominguez told reporters last week that the rehabilitation of the Agus River hydroelectric power system would be included in the second basket of six to eight projects to be pitched for Chinese financing.
Bha e dubh, le calg fhada, molanan donn, donn mun a bheul agus bha dath donn sios na casan aige cuideachd.
Sin an achd daonnachd as motha nar saoghal bho thainig taobh an Iar agus an Ear na Gearmailt ri cheile.
Dominguez told reporters last week that rehabilitation of the Agus River hydroelectric power system will be included in the second basket of six to eight projects to be pitched for Chinese financing.
Tha'm biatas a' fas mun coille agus tha sinn air a bhith dha ithe nise airson da sheachduinn.
Mo mholadh mar-tha air Iain MacGilleEathain, air Athris nam Maidne Dicadain, agus naidheachd bas Stephen Hawking air briseadh.
(Napocor) president Pio Benavidez told Dominguez the first facility to be rehabilitated among the Agus-Pulangi power plants is the Agus 6 as it is the oldest facility with the biggest output.
of the Philippines (NGCP) has energized the crucial Agus 2-Baloi 138kV line after clearing right-of-way obstructions.