Do

(redirected from doeth)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Encyclopedia.
Related to doeth: doth

DO

The two-character ISO 3166 country code for DOMINICAN REPUBLIC.

Do

1. ISO 3166-1 alpha-2 code for the Dominican Republic. This is the code used in international transactions to and from DR bank accounts.

2. ISO 3166-2 geocode for the Dominican Republic. This is used as an international standard for shipping to the DR. Each DR province has its own code with the prefix "DO." For example, the code for the Province of Hato Mayor is ISO 3166-2:DO-30.
References in periodicals archive ?
A dyna eiriau doeth oherwydd mewn rhan arall o'r wlad yr oedd criw yn addo cynhyrfu'r dyfroedd pe bai Salman Rushdie yn ymddangos yng Ngw yl Jaipur.
Ista'nBwl (S4C, 9pm) Mae'n bryd i gegin y Bwl gael ei gweddnewid, ond a yw hi'n syniad doeth i Gwenda adael i Heather a Julie wneud y gwaith?
Gwnewch y pethau bychain' meddai dyn doeth iawn rhyw dro.
Ac mae'n gyngor doeth iawn o ystyried fod siopwyr anonest yr oes yn aml yn cymysgu pob math o rwtsh gyda'r bwydydd er mwyn arbed arian.
Do'n i'n bendant ddim am gwyno fy hun, ond mi wnes i feddwl efallai y byddwn i'n cael gair bach tawel yng nghlust rhywun, yn awgrymu efallai nad doeth ydi defnyddio hiwmor y 70au bellach.
Roedd y rhaglen yn deyrnged wych i Speed gan bedwar cyflwynydd sydd eu hunain wedi gwneud cyfraniad gwych i bl-droed Cymru a dau ohonynt, Malcolm Allen a John Hartson, yn gyfeillion agos i Gary ac yn cyfleu'r emosiwn a'r parch amlwg, a hynny heb fynd dros ben llestri; a'r ddau arall, Dai Davies a Dylan Ebenezer, yn ddigon doeth a diffuant.
Rhyfedd rhywsut, cofeb i'r fath drychineb, a wedyn y penderfyniad doeth o ail godi'r capel newydd yr ochr arall i'r ln, ddigon pell o unrhyw graig-lithriad.
Cyn esbonio mwy iddynt, awgrymais fod rhain yn eiriau doeth iawn, cyn esbonio mae y fi oedd yr awdur a fod y geiriau yma yn ymddangos ar glawr y CD o gasgliad o holl ganeuon Maffia Mr Huws.
Mi fydd llawer ohonon ni'n licio meddwl ein bod ni'n greaduriaid rhesymol, doeth ond mae pob tystiolaeth yn awgrymu fel arall yn hollol.
SAMUEL - Dymuna Gwyneth ac Enyd, merched y diweddar Eirwen Samuel, Hafan Deg, 17, Y Rhos, Penrhosgarnedd, Bangor ddiolch o galon i bawb a fu mor garedig wrthynt yn ystod eu profedigaeth o golli mam doeth ac annwyl.
Mae'n ddigon posibl nad oedd llinach y Salusbriaid erioed wedi colli eu Pabyddiaeth ond eu bod yn ddigon doeth a darbodus i beidio gweiddi hynny o bennau'r tai.
PAN oeddwn yn blentyn roedd mynd allan i chwarae ar Ddydd Gwener y Groglith ddim yn beth doeth gan mam yr adeg honno, gan fod y diwrnod yn fwy sanctaidd na'r Sul ' ddyliwn i.