VIR


Also found in: Dictionary, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

VIR

GOST 7.67 Latin three-letter geocode for the U.S. Virgin Islands. The code is used for transactions to and from local bank accounts and for international shipping to the U.S. Virgin Islands. As with all GOST 7.67 codes, it is used primarily in Cyrillic alphabets.
References in periodicals archive ?
Benewens sy gepubliseerde dagboeke is Aucamp se briewebundel Mits dese wil ek vir jou se (2013) en Bly te kenne (2001), sy besonder mooi bundel biografiese portrette van vriende, mentors en familielede wat 'n belangrike rol in sy lewe gespeel het, verteenwoordig hoogtepunte in sy werksaamheid op die gebied van die egoliteratuur.
Vir die kinders, Hendrik, Nellie en Cornelia, wil ek net se dat ons baie lief is vir julle en net so trots is op julle soos wat jul ma was.
Jy het verwag dat ons uithelp en dat ons verantwoording vir onself en mekaar noes neem.
By 'n herbeskouing kan hierdie vergelyking egter ook gelees word as sprekend van die aard van taal, kommentaar op die verganklikheid van beskawing soos vergestalt in bouwerke vir die landbou, die verband tussen grondbewerking en taal, en die tydelike aard van taal self.
O Meliboeus, 'n god het hierdie rus vir ons geskep.
Ons hoop om 'n debatsforum te skep vir die bespreking van vraagstukke van 'n literer-teoretiese aard, wat ook betrekking het op die huidige en toekomstige aard van literatuurstudie in Suid-Afrika.
Vir switched to the parent Blue Star in 2007, where he overhauled processes.
Omdat ek vir sowat nege jaar lid was van sy Departement Klassieke Tale by UNISA, met 'n kantoor langs syne, wil ek nou op 'n meer persoonlike noot waardering betuig vir sy enorme bydrae tot die vestiging en uitbou van UNISA as doserende universiteit.
Die intertekste sou dit egter hoofsaaklik ontoeganklik maak vir 'n gewone (nie-letterkundige) leser.
The Lepenski Vir culture sites are in a geologically complex area of the Danube/Iron Gate gorges (FIGURE 1).
The color feature is one of the most widely used visual features in VIR.