socialism

(redirected from Sosiale)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Encyclopedia.

Socialism

An economic system in which the state or the people generally own most or all of the means of production. That is, under socialism, industries, agriculture and corporations are nationalized. The government may also manage the nationalized companies, or they may delegate this to a private company. Most socialist systems, however, allow some degree of private enterprise. Because it favors a strong role for the state, socialism should not be confused with Marxism, which holds that the state will eventually disappear.

socialism

a political doctrine that emphasizes the collective ownership of the means of production, ascribing a large role to the state in the running of the economy, with widespread public ownership (NATIONALIZATION) of key industries, although it allows limited scope to market forces. MARX regarded socialism as a transitional stage between the end of a PRIVATE-ENTERPRISE system and the beginnings of COMMUNISM. In practice, the revolutionary, communist form of socialism, which involves abolition of all private property, is limited to only a few countries, such as Cuba. Elsewhere, the main form of economic system is that of the MIXED ECONOMY, which combines elements of democratic socialism and the private-enterprise tradition. See CENTRALLY PLANNED ECONOMY.
References in periodicals archive ?
In hierdie verband is dit nie slegs die vergestalting van sosiale verhoudings binne 'n verskeidenheid van diskoerse wat beklemtoon word nie, maar veral die feit dat hierdie verhoudings pertinent as "magsverhoudings" verstaan word.
Hy kan met skerp en soms goedkoop humor 'n gehoor aanvanklik boei totdat hulle onbewustelik ingetrek word in fundamentele gesprekke oor volksgewete, politiek, haat, liefde, sosiale waardestelsels en die maatskappy op 'n universele vlak.
Hierbenewens beskou Hardt en Negri die gemene ook as die resultaat van sosiale produksie wat nodig is vir maatskaplike interaksie en vir verdere produksie, naamlik bepaalde vorme van kennis, tale, kodes, inligting ensomeer.
Maar die waardering van die volksdigter in die sin moet dan ook vroeer of later verander, wanneer die volk homself nie meer in daardie wereld tuis voel nie, wanneer die sosiale verhoudings verander het'.
Hulle oenskynlike onafhanklikheid verberg moontlik hulle isolasie en sosiale onvermoe.
Uit die bespreking van hierdie tendense blyk dat grensoorskryding in die kinder- en jeugdramas na 1960 dikwels saamhang met sosiale veranderings, maar op 'n baie interessante wyse ook die oorskryding van genregrense insluit (p.
Foucault se beskrywing van Bentham se Panoptikon is 'n illustrasie van die samehang tussen mag en kennis, norm en observering as grondslag vir 'n wisselwerking tussen argitektuur en sosiale wetenskap om 'n ruimtelike konstruksie daar te stel wat noue ooreenkomste toon met byvoorbeeld skole, hospitale of barakke (Flynn 41).
Alhoewel Skrywersblok en ander verhale reeds in 2009 verskyn, is die verhale steeds relevant en betekenisvol in die huidige Suid-Afrikaanse politieke en sosiale konteks.