socialism

(redirected from Sosiale)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Encyclopedia.

Socialism

An economic system in which the state or the people generally own most or all of the means of production. That is, under socialism, industries, agriculture and corporations are nationalized. The government may also manage the nationalized companies, or they may delegate this to a private company. Most socialist systems, however, allow some degree of private enterprise. Because it favors a strong role for the state, socialism should not be confused with Marxism, which holds that the state will eventually disappear.

socialism

a political doctrine that emphasizes the collective ownership of the means of production, ascribing a large role to the state in the running of the economy, with widespread public ownership (NATIONALIZATION) of key industries, although it allows limited scope to market forces. MARX regarded socialism as a transitional stage between the end of a PRIVATE-ENTERPRISE system and the beginnings of COMMUNISM. In practice, the revolutionary, communist form of socialism, which involves abolition of all private property, is limited to only a few countries, such as Cuba. Elsewhere, the main form of economic system is that of the MIXED ECONOMY, which combines elements of democratic socialism and the private-enterprise tradition. See CENTRALLY PLANNED ECONOMY.
References in periodicals archive ?
Haar ervaring lei daartoe dat sy sekere sosiale stereotipes, outoriteitsfigure en -instansies soos die regstelsel uitdaag en hul duplisiteit en ambivalensie aan die kaak wil stel.
Die beskikbaarheid en gebruik van sosiale ondersteuning het 'n baie groot invloed gehad op veral die mate van beheerbaarheid wat die versorgers ervaar het, soos blyk vanuit die frekwensietabel.
Die samestelling van hierdie spesifieke identiteit berus gevolglik op geen onveranderlike, interne essensie nie, maar hang saam met konkrete sosiale verhoudings en die materiele historiese en sosioekonomiese situering daarvan.
Dit is belangrik om daarop te let dat die voorstellings van sosiale en ander bewussyne, wat die voorstelling van karakters as tipes insluit, by Pearce nie 'n uitsluitlike fokus op Eersterust impliseer nie.
Uit die bespreking van hierdie tendense blyk dat grensoorskryding in die kinder- en jeugdramas na 1960 dikwels saamhang met sosiale veranderings, maar op 'n baie interessante wyse ook die oorskryding van genregrense insluit (p.
Al meer het lesers verwag dat die historiese, nasionale en sosiale kragte karakters se optrede moet kan verklaar: deugdelikheid en boefagtigheid bestaan nie op grond van universele, ewige kriteria nie, maar ontstaan in spesifieke omstandighede, onder spesifieke mense en klasse van 'n sekere tyd: "To make sense of a given character's qualities or actions, one had to understand them as being deeply rooted in a historical, social and national soil.
Waarop so 'n sirkelredenasie in sy uiterste vorm dus neerkom, is dat, athoewel dit 'n vernuftige en subtiele spel is of kan wees, die gevaar van toenemende selfreferensialiteit en esoterisme (wanneer dit in kuns uiteindelik net om kuns gaan) dreig en gevolglik lei tot 'n kuns wat weinig sosiale of enige ander relevansie het (vgl.
Dit sluit ook hostelle, gesondheidsfasiliteite soos klinieke en hospitale, winkels en sosiale vergaderplekke in (Odendal & Gouws, 2000:258; Williams, MacPhail, Taljaard, Gouws, Moema, Mzidume & Rasego, 2000:353; Clark, 1996:6).
Van sy indrukwekkendste demonstrasies van die rol en plek van hierdie skrywerswoord is 'n Oomblik in die wind, 'n Droe wit seisoen en Houd-den-bek waar hy nie net teen 'n bestel inskryf nie, maar ook die konstituerende waardes wat sosiale onreg en onverskilligheid teenoor mense moontlik maak, ontbloot.
Hierdie vrouens se lewenservarings het dikwels verset teenoor hul posisies as Subjekte van 'n patriargale sosiale sisteem behels, tog, as vrouens, was hul tegelykertyd medepligtig aan die onderskraging van diskriminerende koloniale ideologiee, en aan die handhawing van die rasse, sosiale en kulturele vooroordele, asook vorms van onderdruldcing, wat hierdie ideologiee ingelig het.
Kwalitatiewe navorsing is gedoen om die strukturele, ekonomiese, opvoedkundige, sosiale en tegnologiese uitdagings wat landelike gemeenskappe van die Oos-Kaap met betrekking tot sanitasie in die gesig staar, te ondersoek.
Vir die begripsverklaring word literere sienings oor identifisering en insigte uit die sosiale wetenskappe betrek.