Shequ

Shequ

In China, a political subdivision equivalent to a residential area within a city or town.
References in periodicals archive ?
Chen Yupeng (2012) Shehui ziben yu chengshi waiguoren shequ de xingcheng, Forward Position, 4, 114-115.
23) Shen Haimei, "Xiangxiang de shequ, xing de zhengzhi yu quanli duiying: Mandi Daile ren de xinyang nushen yu nanxing zongjiao shijianzhe" (Imagined Community, Sexual Politics and Power Correspondence: Goddess and Male Religious Practitioners in Mandi Dai Society), Journal of Guangxi University for Nationalities, no.
Fazhan, tansuo, bentuhua--Huaren shequ shehui gongzuo jiaoyu fazhan yantaohui lunwenji--Yazhou ji Taipingyang Diqu Shehui Gongzuo Jiaoyu Xiehui Zhongguo Shehui Gongzuo Jiaoyu Xiehui Zhongguo (Development, exploration, and indigenization-Culture Proceedings of the Chinese Community Social Work Education Development Conference, Asia-Pacific Region Social Work Education Association, Chinese Social Work Education Association).