Diqu

Diqu

In China, a political subdivision below a province but above a county.
References in periodicals archive ?
For a study of the subject matter, see Shen Songjin [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII], "Hanjian suojian xibei diqu de jiaotong yunshu ji qi xiangguan wenti" [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII], Jianduxue yanjiu, vol.
Jindong Diqu Kaogu Yizhi Faxian De Longquan Yao Ciqi, in Institute of Chinese Ceramics (ed.
Zhongguo gongmin wanglai Taiwan diqu guanli banfa [Measures for the Control of Chinese Citizens Travelling to or From the Region of Taiwan] (1992, 1 May).
Huizu diqu shidi nongmin yu chengshi shehui de ronghe wenti yanjiu: yi ningxia yinchuanshi wei li (The Study of Peasants Who Lost Land in the Area of Hui Nationality and Their Urban Social Integration: A Case of Yinchuan, Ningxia).
Tongyi sixiang, mingque renwu, bushi shiji shishi xibu diqu dakaifa zhanlue" [Unite our thinking, clarify our mission, and do not lose the opportunity to implement the strategy of developing the west].
55) Liu Siwei, "Shuiziyuan yu aanya diqu anquan" [Water Resources and South Asian Security]," Nanya yanjiu [South Asia Studies], February 2010.
Edited by Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu Hami diqu wenhuachu.
Yuenzhumin diqu guomin zhongxiaoxue hechangtuan jiaoca (Aboriginal areas: Secondary and primary school choir materials).
Fazhan, tansuo, bentuhua--Huaren shequ shehui gongzuo jiaoyu fazhan yantaohui lunwenji--Yazhou ji Taipingyang Diqu Shehui Gongzuo Jiaoyu Xiehui Zhongguo Shehui Gongzuo Jiaoyu Xiehui Zhongguo (Development, exploration, and indigenization-Culture Proceedings of the Chinese Community Social Work Education Development Conference, Asia-Pacific Region Social Work Education Association, Chinese Social Work Education Association).
yiji linjin diqu dicheng ben laodong long with neighboring region low-cost labor e.
16) "Wentan de duoluo he beipan: Zai Shandong Gaomi diqu shandou guo do laohongjun, laobalu kan Fengrun feitun" (Degeneracy and Betrayal of the Literary Arena: A Discussion of Big Breasts and Full Hips by Veterans of the Red Army and the Eighth Route Army Who Fought in the Gaomi District of Shandong), in Zhongliu baiqi wencui, p.
On the role of deforestation in flooding, see Zhang Gang, "Mingdai Beizhili diqu de nongye jingji," Hebei xuekan 1 (1989): 65-70, esp.