Die


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.

Die

A metal stamp that forms the design of a coin. It does not refer to the coin color, but instead to the imprints, such as the portrait, value, or other engraving on the coin. See also: Numismatics.
References in periodicals archive ?
Dissiplinering in die gevangenis is nie net die gevolg van die monitering van gevangenes nie, maar ook 'n intensiewe vorm van observering wat hierargies van aard is en wat elke faset van die gevangene se bestaan oorheers (Welch 8).
Die konsep "panoptisisme" is ontleen aan Bentham wat in 1840 die planne ontwerp het vir die ideale gevangenis.
Die effek is egter partymaal minder geslaagd en van die poesie klink plek-plek soos prosa:
n Voelverskrikker in vodde en monnikemus, skop jy die graaf, dolwe jy kluite om, hark en lei jy water langs die rye aartappels en kool en trek elke netel soos 'n hebbelikheid of hardnekkige hartstog op.
In die groteske liggaam word die klem gele op daardie dele wat oop is vir die buitewereld, waardeur die wereld die liggaam binnegaan of waardeur dit sy verskyning maak, of waardeur die liggaam self uitgaan om die wereld te ontmoet.
Met die plaaslike verkiesing in 2004, toe die party begin soek na vroue kandidate om hul belofte van die sebra-lys (een vrou, een man) na te kom, was Karolina onder druk om haarself as raadslid verkiesbaar te stel.
If resin starts to flow through the die before the water reaches the die face and the cutter engages, smearing and resin blockage will occur outside the holes in the water box.
Maar Elize Botha (1988:405-413) wys ook daarop dat meer as die helfte van die temas in Mouroir "herinneringe, projeksies, verbeelding" is; dat hierdie "notas"--weerspieelend of bespiegelend--ook gelees moet word binne Breytenbach se poetieke wereld.
Optimization Of Gating, Venting And Cooling Of Die Casting Dies Through Numerical Simulation Of Mould Filling And Solidification (T05-031)
Die face relief as a means to achieve balanced flow especially in thin sections of the die; and
Physician-assisted death is the only possible solution for those patients experiencing unrelievable pain or unbearable deterioration who plead with us as fellow human beings to help them die.
Aluminum under 1 pound - PHB Die Cast Inc, Fairview, PA; Automotive Reflector.